29 Noyabr 2020, Bazar

Dilimiz hər birimiz üçün müqəddəsdir. Bu dil anamızın, Vətənimizin dili, keçmişimiz, gələcəyimizdir. Azərbaycan dili varlığımızın təzahürü, milli sərvətimizdir. Təkamülümüzdə ana dilinin rolu misilsizdir. Doğma dilimizi qorumaq, onun zənginləşməsinə, inkişafına xidmət etmək hər bir vətəndaşın ən ümdə vəzifəsidir. 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev demişdir: “...Dilimiz xalqın keçdiyi bütün tarixi mərhələlərdə onunla birgə olmuş, onun taleyini yaşamış, üzləşdiyi problemlərlə qarşılaşmışdır. O, xalqın ən ağır günlərində belə, onun milli mənliyini, xoşbəxt gələcəyə olan inamını qoruyub möhkəmləndirmişdir. İnkişaf etmiş zəngin dil mədəniyyətinə sahib olan xalq əyilməzdir, ölməzdir, böyük gələcəyə malikdir. Ona görə də xalqımıza ulu babalardan miras qalan bu ən qiymətli milli sərvəti hər bir Azərbaycan övladı göz bəbəyi kimi qorumalı, daim qayğı ilə əhatə etməlidir. Bu, onun müqəddəs vətəndaşlıq borcudur”.

Ardını oxu...

Şifahi söz sǝnǝtinin ǝn qǝdim vǝ qiymǝtli incilǝrindǝn sayɪlan “Kitabi-Dǝdǝ Qorqud” eposu dünya xalqlarɪnɪn ǝn mǝşhur folklor abidǝlǝri ilǝ yanaşɪ durur. Yaranma tarixi, qǝlǝmǝ alɪnma dövrü, mǝzmun vǝ qayǝsi etibarilǝ seçilǝn, bǝşǝr mǝdǝniyyǝti tarixinin ǝn maraqlɪ sǝhifǝlǝri içǝrisindǝ özünǝmǝxsus xüsusiyyǝtlǝri, tǝkrarolunmaz cizgilǝri ilǝ fǝrqlǝnǝn “Kitabi-Dǝdǝ Qorqud” ulu torpağɪmɪzɪn tarixi vǝ qǝhrǝmanlɪq şǝhadǝtnamǝsidir.

Bu möhtǝşǝm ǝsǝr 14 ǝsr öncǝki dilimizin, mǝişǝtimizin, qǝhrǝmanlɪq tariximizin, ǝnǝnǝlǝrimizin, türklüyümüzün, oğuzluğumuzun ensiklopediyasɪdɪr. Bu şah ǝsǝrin ideya-mǝzmununa dǝrindǝn nǝzǝr saldɪqda aydɪn olur ki, oğuz elinin varlɪğɪnɪ, bütövlüyünü, müstǝqilliyini qorumaq, haqqɪn, ǝdalǝtin keşiyindǝ dayanmaq, xalqɪn mǝnafeyi, yenilmǝzliyi uğrunda mübarizǝ aparmaq onun qǝhrǝmanlarɪnɪn başlɪca amalɪ olub. Vǝtǝnimizin indiki şǝraitindǝ hǝr bir vǝtǝndaşɪnɪn, xüsusǝn dǝ hǝr bir gǝncinin bu xüsusiyyǝtlǝrǝ malik olmasɪ, onlara dǝrindǝn yiyǝlǝnmǝsi vacib vǝ zǝruridir.

Ardını oxu...

Bu yazını qələmə alanda fikrimdən keçdi ki, kaş Raqib sonuncu şəhidimiz ola...

Bu gəlimli-gedimli, son ucu ölümlü dünyada bir göz qırpımı qədərincə ömür yaşamışdı – 27 il. Ömrünün uşaqlıq çağları torpaqlarımızın Qarabağda işğal olunduğu illərə düşmüşdü; bütün xalqın faciəsi olan o illəri uşaqlıq illəri kimi keçirə bilməmişdi. Bəlkə də, düşmənə nifrət hissi qəlbində o vaxt yaranmışdı? Orta və hərbi məktəblərdə təhsil aldığı illərdə bu nifrət daha da güclənmişdi. Ömrünün son beş ilində artıq hərbçi kimi, bəlkə də, şəhid olmağa hazırlaşırdı... Həmin gün toz-dumana bürünən havanın rəngi bir az da bozarmışdı, elə bil, göy üzündəki buludlar da qapqara idi. Sanki mənhus və müdhiş bir xəbər alacağımızı demək istəyirdilər. Bir qədər sonra o xəbər bütün Azərbaycana yayıldı: Tərtər rayonunun Talış kəndi uğrunda döyüşlərdə bir neçə igid eloğlumuz şəhidlik zirvəsinə ucalıb. 2020-ci il Azərbaycan Vətən müharibəsinin ilk şəhidləri sırasında naxçıvanlı bölük komandiri, baş leytenant Raqib Hüseynov da var idi.
Yadıma türk şairi Məhmət Əmin Yurdaqulun misraları düşür:
Get, övladım, illərcə mən oğulsuz qalaram,
Bu yaralı bağrıma qara daşlar salaram!
Haydı, oğlum, haydı get,
Ya qazi ol, ya şəhid!

Ardını oxu...

Noyabrın ayının 26-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində Naxçıvan Dövlət Universitetinin muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması ixtisası üzrə  təhsil alan tələbələrinə hamiliklə bağlı “Milli-mənəvi dəyərlərin qorunmasında muzeylərin rolu” mövzusunda seminar keçirilib.

Seminarı giriş sözü ilə açan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyət və mədəni irs şöbəsinin müdiri Gülbuta Babayeva Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəbərliyi ilə Azərbaycan Ordusunun əldə etdiyi parlaq qələbə münasibətilə seminar iştirakçılarını təbrik edib.

O qeyd edib ki, mədəniyyət tarixi sahəsində qazanılmış təcrübə sübut edir ki, insanların mənəviyyatı, əxlaqi normaları və baxışları ilə bağlı olan milli-mənəvi dəyərlərin yaradıcısı xalqdır. Xalqın mövcudluğunun əsas göstəricisi olan milli-mənəvi dəyərlər onun ən qiymətli sərvətidir.

Bildirilib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında milli dəyərlərin öyrənilməsi, təbliği və tədqiqi sahəsində əldə olunan nailiyyətlərin əsasında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu milli inkişaf strategiyası dayanır.

Ardını oxu...

AMEA Naxçıvan Bölməsində Əməkdar elm xadimi, mərhum professor Hüseyn Həşimlinin “Unudulmuş yazıçı Ələkbər Qərib Naxçıvanlı” və “Haqq divanı” kitablarının təqdimatı olub.
Tədbiri giriş sözü ilə bölmənin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev açaraq bildirib ki, professor Hüseyn Həşimli gərgin elmi araşdırmaları, fədakar əməyi sayəsində Naxçıvan ədəbi mühitinin inkişaf yolları, bədii yaradıcılığın əsas istiqamətləri, mövzu rəngarəngliyi ilə bağlı mühüm məsələləri araşdırıb üzə çıxarmış, bu istiqamətdə arxivlərdən, yüz ildən artıq bir dövrün mətbuatından çoxsaylı və müxtəlif səpkili materiallar toplayıb, ədəbi nümunələr əsasında ədəbiyyatşünaslıq məsələlərini ciddi tədqiq etmiş alim kimi yaddaşlarda həmişəlik yaşayacaq. Bu baxımdan tanınmış professorun Naxçıvan ədəbi mühitinin görkəmli nümayəndəsi, demək olar ki, ədəbi irsi öyrənilməmiş Ələkbər Qərib Naxçıvanlının yaradıcılığı haqqında etdiyi araşdırmalar, ortaya çıxardığı faktlar nadir tapıntılar sırasındadır.
İsmayıl Hacıyev qeyd edib ki, görkəmli alim Hüseyn Həşimli “Naxçıvanlı yazıçılar “Məktəb” jurnalında” monoqrafiyasında Naxçıvan ədəbi mühitinin bu tədqiq olunmamış nümayəndəsi haqqında daha geniş məlumat verib, Ələkbər Qərib Naxçıvanlının bədii irsindən bir neçə nümunəni, tərcüməçilik fəaliyyətini tədqiq edən məqalələri mətbuatda dərc etdirməyə müvəffəq olub. Tanınmış ədəbiyyatşünasın Ələkbər Qərib Naxçıvanlının həyat və yaradıcılığı, tərcüməçilik fəaliyyəti haqqında yazdığı, lakin sağlığında işıq üzü görməyən irihəcmli “Unudulmuş yazıçı Ələkbər Qərib Naxçıvanlı” monoqrafiyası və “Haqq divanı” kitabı Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 2020-ci ilin nəşr planına daxil edilib, dövlət qayğısı ilə işıq üzü görüb.

Ardını oxu...

ARXİV

Noyabr 2020
Be Ça Ç Ca C Ş B
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

MÜƏLLİFLƏR

KEÇİDLƏR